20 grudnia 2016

Aktualności

Hits: 2660

poniedziałek, 15 maj 2022, godz. 12:47

Sekcja Teologii Duchowości w Instytucie Nauk Teologicznych KUL
organizuje w formie on-line w dniu 6 czerwca 2022 r.
45. Dni Duchowości na temat:
„REDEFINICJA W DUCHOWOŚCI”,
które mają charakter sympozjum ogólnopolskiego.

Zapraszamy do zgłaszania tematów swoich wystąpień, które będą on-line. Czas trwania wystąpienia do 20 minut

Swoje zgłoszenie, temat wystąpienia i jego abstrakt (do 1000 znaków) należy przesłać najpóźniej do 31 maja br. na adres: pstd@duchowoscwpolsce.pl

Przewidujemy możliwość publikacji przynajmniej wybranych tekstów wystąpień.

Wszystkich zainteresowanych tematyką duchowości w ogóle, a zwłaszcza nowych ujęć w duchowości, alternatywnych ruchów i zjawisk duchowych itp., którzy pragną uczestniczyć on-line, prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres: pstd@duchowoscwpolsce.pl, podając swoje imię i nazwisko, miejscowość oraz e-mail. W odpowiedzi wyślemy szczegółowy program oraz link do połączenia się w trybie on-line w trakcie sympozjum.

W ostatnich dziesięcioleciach zarówno samo pojęcie „duchowość”, jak i związana z nim problematyka stały się bardzo powszechne. Zauważał to także św. Jan Paweł II pisząc w liście Novo millennio ineunte o „powszechnej potrzebie duchowości” jako znaku naszych czasów (nr 33). Ta swoista „moda” na duchowość sprawia, że niejednokrotnie dokonuje się swoista redefinicja samego pojęcia duchowości, przez którą często rozumie się jako niekoniecznie związane z religijnością zaspokajanie potrzeb emocjonalnych czy szeroko rozumianego dobrostanu. Również sam zakres problematyki, dotychczas jednoznacznie identyfikowany ze sferą życia duchowego, które pozostaje w funkcji świętości, uległ znacznemu poszerzeniu na przykład o kwestie z pogranicza neurologii i psychologii, pedagogiki, ekologii czy ekonomii. Również w środowiskach zrzeszeń laikatu (wspólnotach czy ruchach) dostrzegalne są daleko idące zmiany jeśli chodzi o sposób przeżywania i manifestowania swej wiary.

Próba zidentyfikowania tych różnorodnych zjawisk skłaniających do zrewidowania poglądów w zakresie duchowości jest więc celem niniejszego sympozjum. Zapraszamy zatem wszystkich zainteresowanych, którzy zechcą podzielić się swoimi obserwacjami odnośnie do zmieniającego się oblicza współczesnej duchowości religijnej.

Prezes PSTD i Pracownicy Sekcji Teologii Duchowości KUL


sobota, 12 lutego 2022 17:04

Polscy teologowie protestują przeciwko niegodziwemu potraktowaniu Benedykta XVI

Polscy teologowie protestują przeciwko niegodziwemu potraktowaniu Benedykta XVI i łączą się z całą mocą z emerytowanym Papieżem, odznaczającym się niezłomną postawą moralną, jakiej dawał świadectwo nieustannie w okresie posługi uniwersyteckiej, biskupiej i papieskiej – czytamy w przesłanym KAI liście polskich teologów.

List teologów polskich w obronie Benedykta XVI

Sytuacja ostatnich dni wokół niesłusznych oskarżeń Benedykta XVI sprawia, że coraz silniej osłabiany jest autorytet najwyższego zwierzchnika Kościoła w latach 2005-2013, a tym samym niszczona jest konstytucja Kościoła Chrystusowego.
Polscy teologowie protestują przeciwko niegodziwemu potraktowaniu Benedykta XVI i łączą się z całą mocą z emerytowanym Papieżem, odznaczającym się niezłomną postawą moralną, jakiej dawał świadectwo nieustannie w okresie posługi uniwersyteckiej, biskupiej i papieskiej.

Uznajemy niezwykłą wielkość teologicznego dyskursu Benedykta XVI i domagamy się uszanowania godności Człowieka, który zawsze stanowczo bronił Bóstwa Jezusa Chrystusa w zsekularyzowanym świecie, a tym samym każdej istoty ludzkiej.

Wizja teologiczna Benedykta XVI jest fundamentem chrześcijańskiej teologii na przełomie wieków i słusznie jest on określany jako współczesny Ojciec Kościoła. Jego twórcza myśl teologiczna stała się w ostatnich dziesięcioleciach prawdziwą marką o nazwie Ratzinger, którą wzmocnił jeszcze bardziej pontyfikat Benedykta XVI. W centrum tej myśli stoi hierarchiczna triada: Bóg – człowiek – świat, która wyznacza ukierunkowanie na określony przez Stwórcę cel: życie wieczne w Bogu i z Bogiem. Zachwianie tej hierarchii, wyrażające się w budowaniu świata bez Boga albo przeciw Bogu, wiedzie nieuchronnie do dramatu samego człowieka. Na tej eschatycznej drodze człowieka i świata stoi Kościół założony przez Jezusa Chrystusa z jego misją odnowienia powszechnej jedności rodzaju ludzkiego, by na nowo wszystko związać z Bożym Logosem. Do tego konieczna staje się wiara, która rodzi się, kształtuje i wzrasta w Kościele. Wiara nie jest ślepą teorią, przestarzałą ideą ani też zagmatwaną filozofią, lecz jest znajdowaniem drogi do mądrości, rozumności i rzeczowości, a przez to do dostrzegania pełnej rzeczywistości. Podobnie i Kościół nie jest ludzką korporacją, lecz jest wspólnotą wiary, nadziei i miłości założoną na fundamencie apostołów jako światło dla narodów.

Dzięki takiej jasności i jednoznaczności myśli i jednocześnie dosadności wyrażania całej prawdy objawionej Ratzinger – Benedykt XVI rzuca wyzwanie współczesnemu światu i jednocześnie daje ludowi Bożemu świetlistą orientację, co jest prawdziwe a nieprawdziwe, co katolickie a niekatolickie, co Boże a co antyboskie. Jego dzieła odznaczają się nie tylko imponującą głębią, wielką mądrością i intelektualnym blaskiem, ale też nadzwyczaj pięknym i precyzyjnym językiem. Dlatego słusznie nazywany jest „Mozartem teologii”. Tej jakże szczerej i na wskroś uczciwej osobie Benedykta XVI chcemy dziś oddać należny hołd i zapewnić o naszej teologicznej i ludzkiej bliskości.

Prezydium Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk
Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości
Zarząd Polskiego Towarzystwa Mariologicznego
Zarząd Sekcji Patrystycznej przy Komisji Nauki Katolickiej KEP
Zarząd Stowarzyszenia Biblistów Polskich
Zarząd Stowarzyszenia Katechetyków Polskich
Zarząd Stowarzyszenia Liturgistów Polskich
Zarząd Stowarzyszenia Pastoralistów Polskich
Zarząd Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce
Zarząd Stowarzyszenia Teologów Moralistów
Zarząd Towarzystwa Teologów Dogmatyków

dg / Warszawa

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 12 lutego 2022
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski


Zaproszenie na sympozjum


Zapraszamy do lektury najnowszego tomu naszego rocznika:

Duchowość w Polsce 22-23(2020-2021)


Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, obradujące w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym „Dobre Miejsce” w Warszawie (ul. Dewajtis 3) w dniu 10 grudnia 2021 dokonało wyboru nowego ZARZĄDU PSTD w następującym składzie:

Prezes –                      ks. prof. dr hab. Marek CHMIELEWSKI, KUL, Lublin

Wiceprezes –              ks. dr hab. Stanisław SUWIŃSKI, prof. UMK, Toruń

Sekretarz –                  s. dr Marietta Elżbieta KRUSZEWSKA, KUL, Lublin

Skarbnik –                   ks. dr Grzegorz KACZOROWSKI, PUZ, Ciechanów

Członkowie:

  1. prof. dr hab. Marek TATAR (UKSW)
  2. prof. dr hab. Jacek HADRYŚ, UAM, Poznań
  3. dr hab. Adam RYBICKI, prof. KUL, Lublin
  4. dr hab. Włodzimierz GAŁĄZKA, prof. UKSW, Warszawa
  5. mgr lic. Emilia Kinga TOKARZ, UMK, Toruń

oraz KOMISJI REWIZYJNEJ w następującym składzie:

Przewodniczący –       ks. prof. dr hab. Ireneusz WERBIŃSKI, Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa

Sekretarz ­–                  s. dr Lidia WRONA CM, KID, Kraków

Członek –                    o. dr Andrzej BARAN OFMCap., Warszawa

Gratulujemy!

 


Na naszej stronie będziemy publikujemy dorobek naukowy polskich teologów duchowości. 

Zapraszamy członków Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości oraz wszystkich zainteresowanych do włączenia się w tę prezentację.

Szczegóły poniżej strony głównej lub w zakładce: “BIBLIOGRAFIA”   


Uwaga! Z dniem 1 VII 2019 roku następuje zmiana konta bankowego na:

PKO BP S.A. 03 1020 5242 0000 2102 0457 3814 

W związku z powyższym uprzejmie prosimy NIE DOKONYWAĆ ŻADNYCH WPŁAT NA STARE KONTO, które zostało zlikwidowane!

 


Zapraszamy do promowania naszego Stowarzyszenia na naszej stronie na facebooku. 

 

Aktualizacja strony: 16 V 2022 r.