28 kwietnia 2016

Kto może przystąpić do Stowarzyszenia

Visits: 760

Kto może zostać członkiem Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości?
Artykuł 11 Statutu Stowarzyszenia stanowi, że „członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, która posiada co najmniej kościelny stopień licencjata teologii duchowości”, uzyskany w kraju lub zagranicą. Ponadto „do Stowarzyszenia mogą być przyjmowani teologowie nie będący obywatelami polskimi”

Co daje członkostwo w Polskim Stowarzyszeniu Teologów Duchowości?

  • Zgodnie z zapisem w Statucie (art. 7-8), każdy członek Stowarzyszenia, odpowiednio do swoich kompetencji i umiejętności ma możliwość prowadzenia badań w dziedzinie duchowości, promowanie i popularyzowanie wiedzy w zakresie duchowości katolickiej, a także tworzenie środowiska teologów duchowości w Polsce.
  • Ponadto ma prawo do publikowania na łamach rocznika „Duchowość w Polsce” (zgłaszane materiały poddawane są wnikliwej recenzji rady naukowej i zespołu recenzentów) i uczestniczenia w sympozjach organizowanych przez Stowarzyszenie oraz podejmowanych zespołowych pracach badawczych.
  • Opinia środowiska polskich teologów duchowości może mieć także znaczenie przy zatrudnianiu na wyższych uczelniach i w karierze naukowej.